Odlehčovací služby

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů žijících v místě bydliště, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních sociálních služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.

Cíl a cílové skupiny

Hlavním cílem odlehčovacích služeb je zajišťovat cílové skupině občanů možnost setrvání v jejich přirozeném prostředí – ve svých domovech, na které jsou zvyklí a umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Cílovovu skupinu uživatelů služeb jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním. Naše odlehčovací služby se specializují na osoby v terminálním stádiu nemoci, kteří s pečujícími žijí ve společných domácnostech. Služby jsou poskytovány občanům starším 19 let.

Charakteristika služeb

Služby jsou poskytovány jako registrované terénní sociální služby a jejich poskytování je v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Odlehčovací služby jsou poskytovány celoročně, včetně víkendů a svátků a dle aktuálních potřeb uživatelů služeb.

Provozní doba služby a okamžitá kapacita služby stanovená dle maximálního počtu uživatelů v 1 okamžik:

Pracoviště Ústí nad Labem (6:00 – 20:00)

Pondělí – Pátek 8:00 – 14:00 – 2 uživatelé
Pondělí – Pátek 6:00 – 8:00, 14:00 – 20:00 – 1 uživatel
Sobota – Neděle, 6:00 – 20:00 – 1 uživatel

 Pracoviště Litoměřice (6:00 – 20:00)

Pondělí –Pátek 8:00 – 14:00 – 2 uživatelé
Pondělí – Pátek 6:00 – 8:00, 14:00 – 20:00 – 1 uživatel
Sobota – Neděle, 6:00 – 20:00 – 1 uživatel

 V současné době jsou odlehčovací služby poskytovány na pracovištích v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem v dojezdové vzdálenosti 20 km od jednotlivých pracovišť. Výše platby za poskytnuté služby vychází z platné vyhlášky MPSV ČR. Aktuální platný ceník služeb naleznete v sekci Sazebník úhrad.

Jak si objednat odlehčovací služby

V případě zájmu o odlehčovací služby kontaktujte příslušné pracoviště, které je pro Vás nejblíže. Sociální pracovník si s Vámi domluví osobní schůzku, kde se sestaví individuální plán péče a bude sepsána smlouva o poskytování služeb. Kontaktní údaje na naše pracoviště naleznete v sekci Kontakty.

Rozsah poskytovaných služeb

V rámci odlehčovacích služeb nabízíme uživatelům tyto činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při přípravě a podávání stravy přiměřené době poskytování služby
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 5. sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti<
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 8.  Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí

 

Principy poskytovaných odlehčovacích služeb

 • zachování a respektování lidské důstojnosti uživatelů
 • naplňování a respektování práv uživatelů
 • vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech
 • podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů
 • poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem
 • vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby
 • naše podpora působí na uživatele aktivně
 • podpora samostatnosti uživatelů
 • motivace uživatelů k sociálnímu začlenění
 • odlehčovací služby jsou poskytovány v náležité kvalitě